TDB

Ana Konular

 1. GENEL PEDİATRİ:
  1. Nedeni bilinmeyen ateş: Sebepleri neler olabilir?
  2. Genel pediatri polikliniğine başvuran hastalarda alarm işaretleri
  3. Sağlıklı çocuk izleminde genel pediatristlerin rolü
 2. SOSYAL PEDİATRİ
  1. Anne sütünün içeriği, genetik ve epigenetik özellikleri
  2. Çocuklarda Coronavirus aşı uygulamaları
  3. Sosyal pediatri bakış açısı ile engeli olan çocuğa yaklaşım
  4. Genetik danışmanlığın (Prenatal, postnatal ve kanser açısından) esasları
 3. BESLENME VE METABOLİZMA
  1. Olgularla çocuklarda mitokondriyal hastalıklarda tanıdan tedaviye
  2. Yenidoğan taraması ve lizozomal depo hastalığına yeni tedaviler ışığında güncel bakış
 4. ENFEKSİYON
  1. Çocuklarda Viral Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları
   Viral Menenjit
   Viral Ensefalit
  2. COVİD-19 Dışı Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları
  3. Pediatrik COVİD-19: Yeni Sorunlar
   Pediatrik Long-Covid
   Pediatride Covid Aşılaması
 5. GASTROENTEROLOJİ
  1. Enteral beslenme: Kar mı zarar mı?
  2. Sarı bebek: ‘Primum non nocere’den geciken tanıya tehlikeli yol
 6. YOĞUN BAKIM
  1. Hastamın kötü olduğunu nasıl anlarım
  2. ECMO
   Medikal yoğun bakım hastasında
   Kardiyak cerrahi sonrası
  3. Çocuk Yoğun Bakımda Zirvedeki On Gündem
  4. Çoklu Organ Yetersizliği
 7. ÇOCUK ACİL
  1. Çocukluk çağı zehirlenmeleri: Hangi etkene, ne zaman, nasıl müdahale edelim?
  2. Acile nöbet nedeni ile gelen çocuğa yaklaşım ve status epileptikus
  3. Çocuklarda solunum sistemi acilleri: Mevcut güncel durumda yönetim
  4. Acil çocuk hastada nöro - görüntüleme: Hangi tetkik, ne zaman?
  5. Vakalar ile takipli hastaların acilleri: Her an, her yere başvurabilirler.
 8. ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ
  1. Kanama Oturumu
   - Burun Kanaması ile gelen çocuğa yaklaşım
   - Hemofiliye Dikkat: Vaka örnekleri ile
  2. Hematoloji-Onkoloji Oturumu
   - Vakalar ile lenfadenopatiye yaklaşım
   - Genel Pediatri için çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapötik ilaçlar
  3. Tanıdan tedaviye olgularla pediatri
 9. ADOLESAN
  1. Ergenlerde şiddetin önlenmesi
  2. Ergenlerde istismarın önlenmesine multidisipliner yaklaşım
 10. ÇOCUK ENDOKRİN
  1. Çocuk endokrinolojisi alanında heyecan verici yeni tedaviler (akondroplazi, hipofosfatamik raşitizm, hipofosfatazya, leptin eksikliği, generalize lipodistrofi, vb)
  2. Düşük doğum ağırlıklı (SGA) çocukların tanı, takip serüveni: Panel
   Yenidoğan
   Genetik
   Endokrin
  3. Endokrin bozucuların etkisi: Panel
   Obezite
   Tiroid
   Puberte
   Üreme sistemi 
  4. Cinsiyet uyuşmazlığı olan ergene nasıl yaklaşalım? 
 11. ÇOCUK ALERJİ-İMMUNOLOJİ
  1. Besin Alerjisi
  2. Anafilaksi
  3. İlaç Alerjisi
 12. ROMATOLOJİ
  1. Romatolojik hastalıklarda dermatolojik bulgular
  2. Romatolojik hastalıklarda hangi tetkik, ne zaman?
  3. Vaskülit oturumu
   Kawasaki hastalığında yenilikler
   Behçet Hastalığı
   Henoch Schönlein Purpurası
   Olgu örnekleri
 13. NÖROLOJİ
  1. Adolesanda olgularla başağrısı  
  2. İntrakraniyal kistler nasıl takip edilmeli, ne zaman opere olmalı?
 14. YENİDOĞAN
  1. Perinatal COVID
  2. Yenidoğanda yenilikler paneli:
   Sürfaktan uygulamaları
   Sepsis
 15. KARDİYOLOJİ
  1. Güncel pediatrik kardiyoloji
   • COVID ve kalp sağlığı
   • Kalp yetersizliği tanısı ve izleminde biyokimyasal belirteçler
   • Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda sağlam çocuk izleminde dikkat edilecek hususlar
 16. NEFROLOJİ
  1. Pediatrik nefrolojide genetik
  2. Primer hiperoksalüri
  3. Sistinozis
  4. Sıvı böbrek biyopsisi: İdrar
 17. ÇOCUK ÜROLOJİ
  1. İdrar kaçıran çocuk
 18. ÇOCUK CERRAHİSİ
  1. Yeni ne var?
   Çocuklarda robotik göğüs, akciğer, özefagus ve mide operasyonları
   Gastrointestinal hastalıklarda güncellemeler
   Genitoüriner hastalıklarda güncellemeler
 19. ORTOPEDİ
  Çocuklarda sık görülen ortopedik sorunlara yaklaşım
 20. ÇOCUK DERMATOLOJİ
  Çocuklarda sık görülen dermatolojik hastalıklara yaklaşım
 21. ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
  Otizmde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 22. ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI
 23. ÇOCUK RADYOLOJİ
  Akciğer görüntülemede güncel teknikler

KURSLAR

 1. GENEL PEDİATRİ
  Çocuk istismarı ve ihmaline multidisipliner yaklaşım kursu (psikodrama ile birlikte)
 2. SOSYAL PEDİATRİ
  A’dan Z’ye Çocukluk çağı aşıları ve aşı uygulamaları
 3. YOĞUN BAKIM
  Çocuk yoğun bakımda kanıta dayalı yaklaşım: Kılavuzlar ne diyor?
Önemli
Tarihler